අප අමතන්න

සීබෑන්ක් ඒකක භාර අරමුදලේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම පිලිබඳව ඔබට ස්තුතියි.

වෙළඳ පළ තොරතුරු , වෙළඳ පළ දැනුවත් කිරීම් සම්මන්ත්‍රණ, ආයෝජකයින් දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණ, පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට සීබෑන්ක් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් සමාගමේ වෙළඳ අංශය අමතන්න.

ඔබේ විමසීම් කෙලින්ම යොමු කරන්න

චිත්‍රා සත්කුමාර මහතා - ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි / විධායක අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්. ඩී. එෆ් විමලරත්ත - සාමාන්‍ය ධිකාරි

ඉයන් ෆ්‍රනැන්ඩස් - කළමණාකාරු - ආයෝජන හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන

රවින්ද්‍ර හෙට්ටආරච්චි - මුල්‍ය කලමණාකරු

කුමුදු කැකිරිදෙණිය මහතා - වෙළඳ අංශය - දුරකථන +94117602007

සීබෑන්ක් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් සමාගම
අංක 54/C1 වෝඩ් පෙදෙස,
කොළඹ 07
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන: +94117602000 -01-02
ෆැක්ස් : +94112683095 සහ +94 112693475
emil: - info@ceybank.com

සී බෑන්ක් ඒකක භාර අරමුදල සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර:

සී බෑන්ක් ඒකක භාර අරමුදල - පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන
G 1 සී බෑන්ක් හවුස් - මහනුවර
Tel. 081 2202861

නුගේගොඩ
Tel : 0112814878

මීගමුව
Tel : 0312228070

මාතර
Tel : 071894466

යාපනය
Tel : 0774690248

කුරුනෑගල
Tel : 0710662002

ගාල්ල
Tel : 0710662010