සංඛ්‍යා ලේඛණ

2013 මාර්තු 31 දිනට අරමුදල් කාර්යසාධනය

අරමුදලේ නමආරම්භයවසරේ දිනටවසර 1වසර 2වසර 3වසර 4වසර 5
සී බෑන්ක් සෙන්චරි ග්‍රෝත් ෆන්ඞ්මාර්තු 20002%5%-20%42%188%453%
සී බෑන්ක් යුනිටි ට‍්‍රස්ට් ෆන්ඞ්මාර්තු 1992-2% -3% -30% -22%105%359%
සී බෑන්ක් සේවින්ග්ස් ප්ලස් මනි මාකට් ෆන්ඞ්මාර්තු 20093%12%20% 29% - -
සී බෑන්ක් සුරැකුම් ෆන්ඞ්මාර්තු 20103% 10% 17% - - -

Dividend Records

Fund Reports