අප අමතන්න

සීබෑන්ක් ඒකක භාර අරමුදලේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම පිලිබඳව ඔබට ස්තුතියි.

වෙළඳ පළ තොරතුරු , වෙළඳ පළ දැනුවත් කිරීම් සම්මන්ත්‍රණ, ආයෝජකයින් දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණ, පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට සීබෑන්ක් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් සමාගමේ වෙළඳ අංශය අමතන්න.

ඔබේ විමසීම් කෙලින්ම යොමු කරන්න

ඉයන් ෆ්‍රනැන්ඩස් මහතා - ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි / විධායක අධ්‍යක්ෂ

රවින්ද්‍ර හෙට්ටිආරච්චි - සාමාන්‍යාධිකාරි

‌කාංචනා කරන්නාගොඩ - ජේෂ්ඨ අරමුදල් කළමණාකාරිණී

කාවින්ද්‍යා අසෝකා - අරමුදල් කළමණාකාරිණී

පමුදි කාරියවසම් - රෙජිස්ටාර්

කුමුදු කැකිරිදෙණිය මහතා - කළමනාකරු අලෙවි - අලෙවි අංශය - දුරකථන +94117602007

සීබෑන්ක් ඇසෙට් මැනේජ්මන්ට් සමාගම
අංක 85, යෝක් වීදිය,
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන: +94117602000 -01-02
ෆැක්ස් : +94112683095 සහ +94 112693475
emil: - info@ceybank.com

සී බෑන්ක් ඒකක භාර අරමුදල සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර:

සී බෑන්ක් ඒකක භාර අරමුදල - පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන
G 1 සී බෑන්ක් හවුස් - මහනුවර
Tel. 081 2202861

නුගේගොඩ
Tel : 0112814878

මීගමුව
Tel : 0312228070

මාතර
Tel : 071894466

යාපනය
Tel : 0912235570

කුරුනෑගල
Tel : 037 2229455

ගාල්ල
Tel :  0912235570

යාපනය
Tel : 0212217644

රත්නපුර
Tel : 0710662012