சீபேங் சுரக்கும் நிதியம்: கில்ட் எட்ஜ் ேன்ட

ஒபர கண்பணாட்டத்தில் நிதியம
   
நிதியத்தின் வகககில்ட் எட்ஜ் நிதியம்
முதலீட்டு பநாக்கமமூலதேப் ோதுகாப்பு ெற்றும் வருொேம
முதலீடு மசய்யப்ேடுவது அரசாங்க ெற்றும் அரசாங்க உத்தரவாதம் மேற்ற ேிகணயங்கள்
ேங்கு இலாேமஅகரயாண்டுக்கு மசலுத்தப்ேடும்
இடர்ோடுகுகறவு
வரிவிதிப்புவருொேம் வரிவிதிப்ேற்றது
நம்ேிக்ககப்மோறுப்ோளர் பதசிய பசெிப்பு வங்கி
கட்டுக்காப்ோளர்இலங்கக வங்கி
முகாகெத்துவக் கட்டணமவருடாந்தம்; 0.50%
நம்ேிக்ககப்மோறுப்ோளர் கட்டணமவருடாந்தம் 0.15%
கட்டுக்காப்ோளர் கட்டணம் ொதாந்தம் 7,000/-
நுகழவுக் கட்டணம் இல்கல
மவளிபயறல் கட்டணமஇல்கல
குகறந்தேட்ச ஆரம்ே முதலீடரூோ 10,000/
நாணயம் இலங்கக ரூோ (LKR)
ஆரம்ேித்த திகதி 28 நவம்ேர் 2010
சீபேங் சுரக்கும் நிதியம் - இகடக்கால அறிக்கக – 30 ஜூன் 2013

அறிமுகம

ீபேங் சுரக்கும் நிதியொேது ஓர் Open Ended கில்ட் - எட்ஜ் வருொே நிதியொகும். இது, திகறபசரி ஆவணங்கள், திகறபசரி முறிகள், அரசாங்கத்தின் ேின்புலத்கதக்மகாண்ட ேிகணயங்கள் ெற்றும் ெீள்மகாள்வேவு ஒப்ேங்தங்கள் போன்ற அரசாங்கத்திேதும், அரசாங்கத்திோல் உத்தரவாதப்ேடுத்தப்ேட்டதுொே ேிகணயங்களின் ேிரிவுகளிபலபய இந்நிதியொேது ேிரதாேொக முதலீடுககள பெற்மகாள்கின்றது.

குறிக்பகாள்

மூலதேத்கதப் ோதுகாத்தல் ெற்றும் வருடத்துக்கு இருமுகற கிரெமுகறயாே ேங்கிலாே வருொேத்கத வழங்குதல் என்ேகவ இந்த நிதியத்தின் அடிப்ேகட முதலீட்டுக் குறிக்பகாள்களாகும்.

ோங்கு

ேல்பவறுேட்ட முதிர்வுக் காலங்ககளக்மகாண்ட, அரசாங்கப் ேிகணயங்கள் (திகறபசரி ஆவணங்கள் ெற்றும் திகறபசரி முறிகள்), அரசாங்கத்தால் உத்தரவாதப்ேடுத்தப்ேட்ட ேிகணயங்கள் ெற்றும் ெீள்மகாள்வேவு ஒப்ேந்தங்கள் போன்ற ஆவணங்களில், வட்டிவ ீத எதிர்ோர்ப்புக்ககள அடிப்ேகடயாகக் மகாண்டு நிதியொேது முதலீடுககள பெற்மகாள்ளும்.

இடர்ோட்டுக் காரணிகள

சந்கதயில் வட்டிவ ீதத்தின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்ககெய இந்நிதிய அலகுகளின் விகலகளும், நிதியத்தால் மசலுத்தப்ேடுகின்ற ேங்கிலாேங்களும் கூடிக்குகறயலாம் என்ேது குறித்து 65 முதலீட்டாளர்கள் அறிந்து கவத்திருத்தல் பவண்டும். அலகுகளில் மசய்யப்ேடும் முதலீடுகளாேகவ வங்கிகளில் பெற்மகாள்ளப்ேடும் கவப்புக்களிலிருந்து ொறுேட்டகவ என்ேபதாடு ஏபதனும் நிகலயாே வருொேத்துக்காே உத்தரவாதமும் அங்கு இல்கல.

நிதியத்தின் முதலீடுகளாேகவ மோதுவாே சந்கத இடர்ோடுகளுக்கு உட்ேட்டகவ என்ேபதாடு, முதலீட்டுக் குறிக்பகாள்ககள அகடந்துமகாள்வதற்காே இயலுகெயாேது இலங்கக ெத்திய வங்கியின் ேணக்மகாள்கக, மோருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த மசயலாற்றுகக ெற்றும் ேங்களிப்பு நல்கும் சூழ்நிகலக் காரணிகள் போன்ற விரிவாே விடயங்களில் தங்கியுள்ளது. பெலும், நிதியொேது ஒழுங்குமுகற, நிதி, ேணப்புழக்கம், ேணவ ீக்கம், வட்டிவ ீதம் ெற்றும் ெீள்முதலீட்டு இடர்ோடுகள் ஆகிய ேல்பவறுேட்ட அம்சங்களுக்கு உட்ேட்டதாகும்.

முதலீடுகள் உள்நாட்டு நாணயத்தில் நிர்ணயிக்கப்ேடுகின்றகெயிோல், இதர நாணயப் மேறுெதிகளில் முதலீடு மசய்ேவர்கள் நாணயப்மேறுெதி குறித்து ஏற்ேடும் இடர்ோடுககளச் சுெக்க பவண்டும்.

வரி

  • அலகுகளின் விற்ேகே மூலம் கிகடக்கும் மூலதே ஆதாயொேது வரிவிலக்களிப்புக்கு உட்ேட்டது.
  • ேங்கு இலாேம் - அலகுதாரர்களுக்குச் மசலுத்தப்ேட்ட ேங்கு இலாேொேது அவர்களது கககளில் இருக்ககயில் வரிவிதிப்ேற்றது.
  • இகடநிறுத்தல் வரி - இல்கல

ேங்கிலாே வரலாற

நிகர மசாத்துப் மேறுெதி அடிப்ேகடயில் 31-12-2015 வகரயாே சீபேங் சுரக்கும் நிதிய மசயலாற்றுகக

சாதாரண ஆதாயங்கள்

சாதாரண ஆதாயங்கள CSUF
YTD 7.23%
12 ொதங்கள் 7.23%
24 ொதங்கள 15.41%
36 ொதங்கள 26.99%
48 ொதங்கள 39.50%

* 31 டிசம்ேர் 2015 வகர நிகர மசாத்துப் மேறுெதி ெீதாே விகித ொற்றம். ேங்கு இலாேங்களுக்காக சரிமசய்யப்ேட்டது.

கட்டணங்கள

உள்நுகழவு இல்கல
மவளிச்மசல்லல் இல்கல
முகாகெத்துவக் கட்டணம் வருடாந்தம்; 0.50%
நம்ேிக்ககப்மோறுப்ோளர் கட்டணம வருடாந்தம் 0.15%
கட்டுக்காப்ோளர் கட்டணம் ொதாந்தம் ரூோ 7>000/-
வருொே வர இலாேத்தில்; 10%
 
ஏகேய தகவல்கள  
நிதியாண்டு முடிவ 31 டிசம்ேர
அறிக்ககயிடல அகரயாண்டு ெற்றும் வருடாந்தம்
ெதிப்ேிடல திேசரி (MTM)
ேங்கிலாேம் அகரயாண்டுக்கு மசலுத்தப்ேடும்
நம்ேிக்ககப்மோறுப்ோளர பதசிய பசெிப்பு வங்கி
கட்டுக்காப்ோளர இலங்கக வங்கி