எவ்வாறு முதலீடு மசய்வத

உள்நாட்டு தேிநேர்கள      கூட்டுநிறுவேங்கள்       மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள்

உள்நாட்டு தேிநேர் முதலீட்டாளர்கள

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டாேது, ொறுேட்ட முதலீட்டுத் பதகவககள நிவர்த்திமசய்து மகாள்வதற்காே ேல்பவறு அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்பு நிதியங்ககளயும், தேிநேர் வாழ்க்ககப் ோங்கிற்குகந்த முதலீட்டுத் பதகவககள அகடந்துமகாள்வதற்குப் மோருத்தொே முதலீட்டுத் திட்டங்ககளயும் தேிநேர்களுக்கு வழங்குகின்றது.

புதிய முதலீட்டாளர்கள்

1. சீபேங் நிதியக் கணக்கு ஒன்கற ஆரம்ேித்தல

(தயவுமசய்து நீங்கள் மதரிவுமசய்யும் ஒவ்மவாரு நிதியத்துக்கும் தேித்தேி விண்ணப்ேப் ேடிவத்கதப் பூர்த்தி மசய்யுங்கள்)
விண்ணப்ேப் ேடிவத்கதப் ேதிவிறக்கம் மசய்வதற்கு.

விண்ணப்ேப் ேடிவத்துடன் ேின்வரும் ஆவணங்கள் இகணக்கப்ேட பவண்டும்.

 • பதசிய அகடயாள அட்கடயின் அல்லது கடவுச்சீட்டின் ேிரத
 • ேருவ வயகத அகடயாத ஒருவமரேில், ேிறப்புச் சான்றிதழின் ேிரதி ெற்றும் மேற்பறார் / ோதுகாவலரின் பதசிய அகடயாள அட்கட அல்லது கடவுச்சீட்ட
 • கூட்டுநிறுவே முதலீட்டாளர்கள், அதிகாரெளிக்கப்ேட்ட ககமயாப்ேங்ககள உறுதிப்ேடுத்தும் கடிதமொன்கறச் செர்ப்ேித்தல் அவசியொகும்.

பூரணப்ேடுத்தப்ேட்ட விண்ணப்ேப் ேடிவங்கள் ேின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ேப்ேடுதல் பவண்டும்.

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்
54/C 1 பவார்ட் ேிபளஸ்
மகாழும்பு 7.

2. மகாடுப்ேேவ

மகாடுப்ேேவுகள் ேின்வரும் வழிமுகறகளில் மசலுத்தப்ேட முடியும்.

 • பநரடிப் ேரிொற்றம் - பநரடியாகச் மசலுத்தப்ேடக்கூடிய கட்டணொேது எெது அறிவுகரகளுக்ககெய, “இலங்கக வங்கியின் மெட்பறாமோலிட்டன் கிகளயில் சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட், கணக்கு இல. 8223” எனும் முகறயில் மசலுத்தப்ேட பவண்டும்.
 • காசுக் மகாடுப்ேேவு - இல. 54/C 1> பவார்ட் ேிபளஸ், மகாழும்பு 7 எனும் முகவரியிலுள்ள சீபேங் காரியாலயத்தில் மசலுத்த முடியும் அல்லது சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டின் மேயரில் வரவு கவக்கப்ேடுவதற்காக 8223 எனும் கணக்கு இலக்கத்திற்கு எந்தபவார் இலங்கக வங்கிக் கிகளயிலும் ேணத்கத கவப்புச் மசய்யலாம். (வங்கியில் கவப்புச்மசய்தால் தயவுமசய்து அதற்காே ேற்றுச்சீட்கட விண்ணப்ேப் ேடிவத்துடன் இகணத்து அனுப்ேவும்.)
 • காபசாகலக் மகாடுப்ேேவு – ‘சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்’ எனும் மேயருக்கு எழுதப்ேட்டு பூர்த்தி மசய்யப்ேட்ட விண்ணப்ேப் ேடிவத்துடன் இகணத்து ேின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ேவும்.

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்
54/C 1 பவார்ட் ேிபளஸ்
மகாழும்பு 7

நகடமுகற முதலீட்டாளர்கள

குறித்தமவாரு நிதியத்தில் ஏலபவ முதலீமடான்கற பெற்மகாண்டுள்ள முதலீட்டாளர்கள் பெலும் முதலீடுககள பெற்மகாள்வதற்கு விரும்ேிோல் ொத்திரபெ மகாடுப்ேேகவச் மசலுத்த பவண்டும். அத்தகக மகாடுப்ேேவாேது குறித்த முதலீடு மதாடர்ோே சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டின் ஆபலாசகேககளயும், விருப்ேொே மகாடுப்ேேவு முகறகயயும் ேயன்ேடுத்தி பெற்மகாள்ளப்ேடல் பவண்டும்.

மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள்

சீபேங் அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்பு நிதியங்களில் இலங்ககப் ேிரகஜ அல்லாபதார் முதலீடுககள பெற்மகாள்ளல்

முதலீடுகள் மதாடர்ேிலாே இலங்கக அரசாங்கத்தின் தாராண்கெக் மகாள்கக காரணொக, அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்புக்களில் முதலீடு மசய்வதற்கு வதியாத உள்நாட்டு ெற்றும் மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அனுதிக்கப்ேட்டுள்ளேர். மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தெது முதலீடுககளயும் வருொேத்கதயும் விபசட ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கின் (Specialized Securities Investment Account / SIA) மூலம் தெது நாட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்ல முடியும்.

அதற்காே மசயன்முகறகள் ேின்வருொறு:

1. இலங்ககயில் உரிெம் அளிக்கப்ேட்ட ஏNதுனுமொரு வர்த்தக வங்கியில் ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு (SIA) ஒன்கற ஆரம்ேியுங்கள்

இலங்ககப் ேிரகஜ அல்லாத சகல முதலீட்டாளர்களும் இலங்ககயில் உரிெம் அளிக்கப்ேட்ட ஏNதுனுமொரு வர்த்தக வங்கியில் ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு (SIA) ஒன்கற ஆரம்ேிப்ேதற்குத் பதகவப்ேடுத்தப்ேடுகின்றீர்கள். ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கினூடாக முதலீட்கட பெற்மகாள்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் முதலீடுககள பெற்மகாள்வதற்கும், நாணயொற்றுக் கட்டுப்ோட்டு ஒழுங்குவிதிககள ெீறாது எந்தமவாரு நாணயப் மேறுெதியிலும் அவற்கறத் தெது நாட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்வதற்கும் அவர்கள் அனுெதிக்கப்ேடுகின்றேர். அத்பதாடு அகவ எந்தமவாரு வரிகளுக்கும் உட்ேடுத்தேட ொட்டாது.

ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கக இலகுவாக ஆரம்ேிப்ேதற்மகே நீங்கள் இலங்கக வங்கிகயத் மதாடர்பு மகாள்ளலாம்:

முகாகெயாளர்,,
இலங்கக வங்கி தேிநேர் கிகள,
1ஆம் ொடி தகலகெயகம
மகாழும்பு 1, இலங்கக
மதாகலபேசி: + 94 11 2321174 மதாகலநகல்: + 94 11 2391980
ெின்ேஞ்சல:boc681@boc.lk

ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கக ஆரம்ேிக்கும் மசயன்முகறகள் குறித்த பெலதிக தகவல்ககளப் மேற்றுக்மகாள்வதற்கு ேின்வரும் இகணப்கேச் மசாடுக்குக
http://web.boc.lk/index.php?route=product/category&path=87_331_332

2. சீபேங் நிதியங்களின் விண்ணப்ேப் ேடிவத்கதப் பூர்த்தி மசய்தல்

தேிநேர்கள் / நிறுவேங்கள் - ேதிவிறக்கம்ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

தயவுமசய்து விண்ணப்ேப் ேடிவத்கதப் பூர்த்தி மசய்யுங்கள்:
வங்கித் தகவல்கள்: இதில் ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு விேரங்ககள தயவுமசய்து குறிப்ேிடவும். சகல ேரிொற்றங்களும் ேங்கு இலாேக் மகாடுப்ேேவுகளும் எல்லாச் சந்தர்ப்ேங்களிலும் இந்த வங்கிக் கணக்கிபலபய கவப்புச் மசய்யப்ேடும்.

சகல விண்ணப்ேங்களுடனும் ேின்வரும் ஆவணங்கள் இகணக்கப்ேடுதல் பவண்டும்:

 • தேிநேர் / கூட்டுக் கணக்குகள் - ஒவ்மவாரு நேரிேதும் கடவுச்சீட்டின் ேிரதி
 • சிறுவர் கணக்கு – குறித்த சிறுவரின் ேிறப்புச் சான்றிதழின் ேிரதி ெற்றும் அவரது மேற்பறார் / சட்ட ரீதியாே ோதுகாவலருகடய கடவுச்சீட்டின் ேிரதி
 • கூட்டுநிறுவேம் / நிறுவேம் - வியாோரப் ேதிவுச் சான்றிதழின் ேிரதி/ ேணிப்ோளர் சகேயின் தீர்ொேம்/ யாப்பு ெற்றும் / அல்லது அகெப்ேகவிதிகள்/ ேணிப்ோளர்களின் கடவுச்சீட்டுக்களின் ேிரதிகள்

3. ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிலிருந்து கிகடக்கும் முதலீட்டு அறிவுறுத்தல்ககள மசயற்ேடுத்துவதற்கு சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்துக்குள்ள அதிகாரம்

தயவுமசய்து ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிலிருந்து சீபேங் நிதியங்களுக்கு முதலீடுககளச் மசயற்ேடுத்தும்மோருட்டு சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டிற்கு அதிகாரத்கத வழங்கும் கடிதமொன்கற அளிக்கவும். அல்லதுஇ நீங்கள் முதலீடு மசய்ய விரும்புகின்ற பநரத்தில் சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு நிதிகய ொற்றுொறு, உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ள இலங்ககயிலுள்ள வங்கிக்கு பநரடியாகபவ நீங்கள் அறிவுறுத்தலாம்.

4. ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு நிதிககள ொற்றுதல்

நீங்கள் முதலீடு மசய்ய விரும்பும் மதாகககய உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு ொற்றுங்கள். ேின்ேர் அதுகுறித்தும், ஒவ்மவாரு “சீபேங் நிதியங்களிலும்” முதலீடு மசய்யவிரும்பும் மதாகக குறித்தும், ெின்ேஞ்சல்/மதாகலநகல் மூலம் சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு அறிவியுங்கள்.

உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ள, இலங்ககயிலுள்ள வங்கிக்கு பநரடியாகபவ நீங்கள் அறிவுறுத்த விரும்ேிோல், இலங்கக வங்கியின் ேின்வரும் பசகரிப்புக் கணக்கிற்கு குறித்த நிதி ொற்றப்ேடுவகத தயவுமசய்து உறுதிப்ேடுத்திக் மகாள்ளுங்கள்.

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் கணக்கு இலக்கம். 8223

5. ெீளப்மேறல்கள

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு அறிவுறுத்தல் வழங்குதல

உங்களுகடய ெீளப்மேறல் குறித்த அறிவுறுத்தல்ககள தயவுமசய்து சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு ெின்ேஞ்சல்/மதாகலநகல் மூலம் அனுப்ேிகவயுங்கள்.

உங்களுகடய அறிவுறுத்தல்கள் கிகடக்கப் மேற்றதும் “சீபேங் நிதியங்களில்” உள்ள உங்களுகடய முதலீடுககள சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் ெீட்மடடுத்து அவற்கற உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு ொற்றம் மசய்யும்.

கூட்டுநிறுவே முதலீட்டாளர்

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேொேது, அலகுசார் நம்ேிக்ககப் மோறுப்பு நிதியங்கள் ெற்றும் விபஷடெயப்ேடுத்தப்ேட்ட ேிரிவு முகாகெத்துவ பசகவகள் என்ேவற்றுக்கூடாக கூட்டுநிறுவே முதலீட்டாளர்களுக்காே முதலீட்டுத் தீர்வுககள வழங்குகின்றத

ேதவிப்ேணி முகாகெத்துவ (Portfolio Management) பசகவ ேற்றிய சில அம்சங்கள் ேின்வருொறு:

 • ேதவிப்ேணி முகாகெத்துவம்சார் மசயற்ோடுகள் ேதவிப்ேணி முகாகெத்துவ உடன்ேடிக்ககயிோல் நிர்வகிக்கப்ேடுவபதாடு, அதற்குரித்தாே மசாத்துக்கள் கட்டுக்காப்ோளர் ஒருவின் கவேத்தின் கீழ் வருகின்றே.
 • பசகவநாடிகளின் பதகவப்ோடுககள ஒன்றுபசர்த்தல்
 • எல்லா பநரங்களிலும் பசகவநாடியுடன் மதாடர்கேக் மகாண்டிருக்கத்தகு அர்ப்ேணிப்புள்ள ஒரு நிதி முகாகெயாளகர பசகவநாடிகளுக்மகேக் குறித்மதாதுக்குதல்.
 • ேதவிப்ேணி முகாகெத்துவத்கத நாடிவருகின்ற சகல பசகவநாடிகளும் முதலீட்கட பெற்மகாள்வது குறித்து பநர்கெயாக நடத்தப்ேடுதல்.
 • ஒப்ேந்தத்கதப் ேின்ேற்றுவதற்காே இணக்கப்ோட்டிோல் மதாடர்ச்சியாகக் கண்காணிக்கப்ேடுதல்.
 • கட்டாய அறிக்ககயிடலும் மசயற்றிறன் அளவ ீடும்

தேிநேர் முதலீட்டாளர்

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டாேது, ொறுேட்ட முதலீட்டுத் பதகவககள நிவர்த்திமசய்து மகாள்வதற்காே ேல்பவறு அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்பு நிதியங்ககளயும், தேிநேர் வாழ்க்ககப் ோங்கிற்குகந்த முதலீட்டுத் பதகவககள அகடந்துமகாள்வதற்குப் மோருத்தொே முதலீட்டுத் திட்டங்ககளயும் தேிநேர்களுக்கு வழங்குகின்றது.


மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர

முதலீடுகள் மதாடர்ேிலாே இலங்கக அரசாங்கத்தின் தாராண்கெக் மகாள்கக காரணொக, ெதிநுட்ேெிகு முதலீட்டாளர்களுக்கு ோரியளவிலாே வாய்ப்புக்கள் காத்திருக்கின்றே. எந்தமவாரு வககயிலுொே அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்புக்களில் முதலீடு மசய்வதற்கு மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அனுதிக்கப்ேட்டுள்ளேர். அத்துடன் அவர்கள் தெது முதலீடுககளயும் வருொேத்கதயும் விபசட ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கின் (Specialized Securities Investment Account / SIA) மூலம் தெது நாட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்ல முடியும்.

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டாேது, உரிகெயாண்கெ ெற்றும் கடன் மசாத்து வகககள் முழுவதிலுமுள்ள இடர்ோடு / ேின்ேகடவு போன்ற பதாற்றப்ோட்கட ஈடுமசய்யும் வககயிலாே ேல்பவறுேட்ட அலகுசார் நம்ேிக்ககப் மோறுப்பு நிதியங்ககள வழங்குகின்றது. பெலும் இக்கம்ேேி முதலீட்டு ஆபலாசகேச் பசகவககளயும் அளித்துவருகின்றது.

சீபேங் அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்பு நிதியங்களில் இலங்ககப் ேிரகஜ அல்லாபதார் முதலீடுககள பெற்மகாள்ளல

முதலீடுகள் மதாடர்ேிலாே இலங்கக அரசாங்கத்தின் தாராண்கெக் மகாள்கக காரணொக, அலகுசார் நம்ேிக்ககப்மோறுப்புக்களில் முதலீடு மசய்வதற்கு உள்நாட்டு ெற்றும் மவளிநாட்டு 33 முதலீட்டாளர்கள் அனுதிக்கப்ேட்டுள்ளேர். மவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் தெது முதலீடுககளயும் வருொேத்கதயும் விபசட ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கின் (Specialized Securities Investment Account / SIA) மூலம் தெது நாட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்ல முடியும்.

அதற்காே மசயன்முகறகள் ேின்வருொறு:

1. இலங்ககயில் உரிெம் அளிக்கப்ேட்ட ஏபதனுமொரு வர்த்தக வங்கியில் ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு (SIA) ஒன்கற ஆரம்ேியுங்கள்

இலங்ககப் ேிரகஜ அல்லாத சகல முதலீட்டாளர்களும் இலங்ககயில் உரிெம் அளிக்கப்ேட்ட ஏNதுனுமொரு வர்த்தக வங்கியில் ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு (SIA) ஒன்கற ஆரம்ேிப்ேதற்குத் பதகவப்ேடுத்தப்ேடுகின்றீர்கள். ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கினூடாக முதலீட்கட பெற்மகாள்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் முதலீடுககள பெற்மகாள்வதற்கும், நாணயொற்றுக் கட்டுப்ோட்டு ஒழுங்குவிதிககள ெீறாது எந்தமவாரு நாணயப் மேறுெதியிலும் அவற்கறத் தெது நாட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்வதற்கும் அவர்கள் அனுெதிக்கப்ேடுகின்றேர். அத்பதாடு அகவ எந்தமவாரு வரிகளுக்கும் உட்ேடுத்தேட ொட்டாது.

ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கக இலகுவாக ஆரம்ேிப்ேதற்மகே நீங்கள் இலங்கக வங்கிகயத் மதாடர்பு மகாள்ளலாம்:

முகாகெயாளர்,
இலங்கக வங்கி தேிநேர் கிகள,
1ஆம் ொடி தகலகெயகம்
மகாழும்பு 1, இலங்கக
மதாகலபேசி: + 94 11 2321174 மதாகலநகல்: + 94 11 2391980
ெின்ேஞ்சல : boc681@boc.lk

2. சீபேங் நிதியங்களின் விண்ணப்ேப் ேடிவத்கதப் பூர்த்தி மசய்தல

தேிநேர்கள் / நிறுவேங்கள் - - ேதிவிறக்கம்ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

தயவுமசய்து விண்ணப்ேப் ேடிவத்கதப் பூர்த்தி மசய்யுங்கள்:
வங்கித் தகவல்கள்: இதில் ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு விேரங்ககள தயவுமசய்து குறிப்ேிடவும். சகல ேரிொற்றங்களும் ேங்கு இலாேக் மகாடுப்ேேவுகளும் எல்லாச் சந்தர்ப்ேங்களிலும் இந்த வங்கிக் கணக்கிபலபய கவப்புச் மசய்யப்ேடும்.

சகல விண்ணப்ேங்களுடனும் ேின்வரும் ஆவணங்கள் இகணக்கப்ேடுதல் பவண்டும்:

 • தேிநேர் / கூட்டுக் கணக்குகள் - ஒவ்மவாரு நேரிேதும் கடவுச்சீட்டின் ேிரதி
 • சிறுவர் கணக்கு – குறித்த சிறுவரின் ேிறப்புச் சான்றிதழின் ேிரதி ெற்றும் அவரது மேற்பறார் / சட்ட ரீதியாே ோதுகாவலருகடய கடவுச்சீட்டின் ேிரதி
 • கூட்டுநிறுவேம் / நிறுவேம் - வியாோரப் ேதிவுச் சான்றிதழின் ேிரதி, ேணிப்ோளர் சகேயின் தீர்ொேம், யாப்பு ெற்றும் / அல்லது அகெப்ேகவிதிகள், ேணிப்ோளர்களின் கடவுச்சீட்டுக்களின் ேிரதிகள்

3. ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிலிருந்து கிகடக்கும் முதலீட்டு அறிவுறுத்தல்ககள மசயற்ேடுத்துவதற்கு சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்துக்குள்ள அதிகாரம்

தயவுமசய்து ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிலிருந்து சீபேங் நிதியங்களுக்கு முதலீடுககளச் மசயற்ேடுத்தும் மோருட்டு சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டிற்கு அதிகாரத்கத வழங்கும் கடிதமொன்கற அளிக்கவும். அல்லது, நீங்கள் முதலீடு மசய்ய விரும்புகின்ற பநரத்தில் சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு நிதிகய ொற்றுொறு, உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ள இலங்ககயிலுள்ள வங்கிக்கு பநரடியாகபவ நீங்கள் அறிவுறுத்தலாம்.

4. ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு நிதிககள ொற்றுதல்

நீங்கள் முதலீடு மசய்ய விரும்பும் மதாகககய உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு ொற்றுங்கள். ேின்ேர் அதுகுறித்தும், ஒவ்மவாரு “சீபேங் நிதியங்களிலும்” முதலீடு மசய்ய விரும்பும் மதாகக குறித்தும், ெின்ேஞ்சல்/மதாகலநகல் மூலம் சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு அறிவியுங்கள்.

உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கு ஆரம்ேிக்கப்ேட்டுள்ள இலங்ககயிலுள்ள வங்கிக்கு பநரடியாகபவ நீங்கள் அறிவுறுத்த விரும்ேிோல், இலங்கக வங்கியின் ேின்வரும் பசகரிப்புக் கணக்கிற்கு குறித்த நிதி ொற்றப்ேடுவகத தயவுமசய்து உறுதிப்ேடுத்திக் மகாள்ளுங்கள்

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் கணக்கு இலக்கம். 8223

5. ெீளப்மேறல்கள்

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு அறிவுறுத்தல் வழங்குதல்
உங்களுகடய ெீளப்மேறல் குறித்த அறிவுறுத்தல்ககள தயவுமசய்து சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் நிறுவேத்திற்கு ெின்ேஞ்சல் / மதாகலநகல் மூலம் அனுப்ேிகவயுங்கள்.

உங்களுகடய அறிவுறுத்தல்கள் கிகடக்கப் மேற்றதும் “சீபேங் நிதியங்களில்” உள்ள உங்களுகடய முதலீடுககள சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட் ெீட்மடடுத்து அவற்கற உங்களுகடய ேிகணயங்கள் முதலீட்டுக் கணக்கிற்கு ொற்றம் மசய்யும்.