எம்கெத் மதாடர்புமகாள்ள

சீபேங் யுேிட் ட்ரஸ்ட் ேன்ட் நிறுவேத்தின் இகணயத்தளத்திற்கு வருகக தந்தகெக்கு நன்றி.

சந்கதத் தகவல்கள், சந்கத விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்குகள் ெற்றும் முதலீட்டாளர் கல்விக் கருத்தரங்குகள் மதாடர்ோே பெலதிக தகவல்களுக்கு தயவுமசய்து சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட்டின் சந்கதப்ேடுத்தல் ேிரிகவத் மதாடர்பு மகாள்ளுங்கள்.

உங்களுகடய பகள்விககள ேின்வரும் உத்திபயாகத்தர்களிடமும் பகட்டறிந்துமகாள்ளலாம்:

திரு. சித்ர சத்குொர - நிகறபவற்றுப் ேணிப்ோளர

திரு. டப்ளியூ. டீ. எப். விெலரத்ே - மோது முகாகெயாளர

திரு. இயன் பேர்டிோன்ட்ஸ் - முகாகெயாளர் - - முதலீடுகள் ெற்றும் வணிக பெம்ோட

திரு. ரவ ீந்திர மஹட்டியாரச்ச - முகாகெயாளர் - நிதி

திரு. குமுது மககிரிமதேிய - - முகாகெயாளர் - சந்கதப்ேடுத்தல்

மதாகலபேசி: +94 11 760 2007

சீபேங் எஸட் மெபேஜ்மென்ட் லிெிடட
54/C 1 பவார்ட் ேிபளஸ
மகாழும்பு 7


மதாகலபேசி: +94117602000 -01-02
மதாகலநகல்: : +94112683095 & +94 112693475
ெின்ேஞ்சல்: - info@ceybank.com

சீபேங் யுேிட் ட்ரஸ்ட் ேன்ட் ேற்றிய தகவல்ககளப் ேின்வரும் இடங்களிலும் மேற்றுக்மகாள்ள முடியும்

சீபேங் யுேிட் ட்ரஸ்ட் ேன்ட் - வாடிக்ககயாளர் பசகவ நிகலயம
G-1> சீபேங் இல்லம், கண்டி
மதாகலபேசி: . 081 2202861

நுபகமகாகட
மதாகலபேசி: : 0112814878

நீர்மகாழும்பு
மதாகலபேசி: : 0312228070

ொத்தகற
மதாகலபேசி: : 071894466

யாழ்ப்ோணம்
மதாகலபேசி: : 0774690248

குருநாகல்
மதாகலபேசி: : 0710662002

காலி
மதாகலபேசி: : 0710662010